Smut BG
Skip Navigation Links

VEDTÆGTER FOR SMUT BG

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er SMUT BG.

Foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune

(tidligere Tølløse kommune).

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for håndbold og skabe de bedste muligheder for håndboldspillet i lokalområdet Tølløse, St. Merløse, Bukkerup, og Ugerløse, samt at fremme interessen for at deltage i klubbens sociale liv og skabe de bedste betingelser for at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3 Medlemsskab af organisationer

Foreningen er medlem af DGI Nordvestsjælland og Håndbold Region Øst (HRØ) under Dansk Håndbold Forbund og Danmarks Idræts-Forbund, og undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4 Optagelse af medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver person, som vil følge foreningens vedtægter.

Optagelse sker jævnfør den procedure bestyrelsen vedtager på sit første møde efter generalforsamlingen.

§ 5 Kontingent

Foreningens kontingent og betalingsterminer fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.

§ 6 Udmeldelse - eksklusion

Gyldig udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens mail: smutbg@gmail.com og

det kræves, at medlemmet ikke er i kontingentrestance.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere et medlem. Vedkommende kan i dette tilfælde få prøvet sin sag ved en generalforsamling.

Hvis et medlem er i kontingentrestance kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, som er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan igen optages som medlem, før restancen er betalt.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen.

Stemmeret har alle medlemmer over 14 år, som ikke er i kontingentrestance, dog ikke passive medlemmer. Forældre kan oppebære 1 stemme pr. aktivt barn under 14 år, dog kan ingen person have mere end 1 stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke med fuldmagt.

Valgbare til bestyrelsen er personer, der tilslutter sig foreningens formål og vedtægter.

§ 8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.

4. Behandling af indkomne forslag.

4a. Planer for det fremadrettede arbejde.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

4 medlemmer i lige årstal

4 medlemmer i ulige årstal

Der må højest vælges et medlem under 18 år.

6. Valg af 1 suppleant

7. Valg af en revisor for 2 år (både lige og ulige år).

8. Eventuelt.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges udenfor bestyrelsens rækker.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et enkelt medlem anmoder herom.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol af sekretæren og underskrives af dirigenten.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når tre medlemmer af bestyrelsen, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat.

Indkaldelsen skal indeholde oplysning om emne(r), der ønskes behandlet, og skal i øvrigt følge bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§ 11 Bestyrelse

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær, seniorudvalgsformand, ungdomsudvalgsformand og 3 menige medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Personer under 18 år kan ikke vælges til formand og kasserer.

I tilfælde, hvor et medlem af bestyrelsen træder ud af arbejdet indtræder suppleanten i bestyrelsen og denne kan konstituere sig på ny.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, heriblandt formand eller kasserer. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes fravær kassererens) stemme afgørende. Sekretæren fører en beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.

§ 12 Tegningsret

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. I dennes fravær tegnes foreningen ved underskrift af kassereren.

Ved økonomiske dispositioner, f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt såvel formand som kasserer.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens

forpligtelser.

§ 13 Udvalg

Bestyrelsen nedsætter følgende udvalg:

Seniorudvalg

Ungdomsudvalg

Sponsorudvalg

Velfærdsudvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver.

Alle udvalg skal indeholde mindst et bestyrelsesmedlem.


§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden midten af februar måned aflevere driftsregnskab og status til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til

godkendelse.

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges både i lige og ulige år for to år ad gangen en (kritisk) revisor.

Disse skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisorerne har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når

mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og forslaget er

indleveret til tiden.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling,

de vedtages på.

§ 17 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er nok til at vedtage forslaget, uanset antallet af fremmødte.

Ejendele og eventuel formue fordeles ved den afsluttende generalforsamling, men skal dog gå til idrætslige formål indenfor foreningens hjemkommune.

§ 18 Datering

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. november 2004

Thomas Pedersen

dirigent

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
På generalforsamlingen den 16. marts 2009 blev følgende ændringer vedtaget:

§1: Navn og hjemsted ændres fra:

Foreningens navn er SMUT BG. Dens hjemsted er Tølløse kommune.

Til:

Foreningens navn er SMUT BG. Foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune (tidligere Tølløse kommune).

§2: Formål ændres fra:

Foreningens formål er at fremme interessen for håndbold og skabe de bedste muligheder for håndboldspillet i Tølløse kommune, samt at fremme interessen for at deltage i klubbens sociale liv og skabe de bedste betingelser for at fremme den enkeltes og fælleskabets sundhed og trivsel.

Til:

Foreningens formål er at fremme interessen for håndbold og skabe de bedste muligheder for håndboldspillet i lokalområdet Tølløse, St. Merløse, Bukkerup, og Ugerløse, samt at fremme interessen for at deltage i klubbens sociale liv og skabe de bedste betingelser for at fremme den enkeltes og fælleskabets sundhed og trivsel.

På generalforsamlingen den 26. marts 2015 blev følgende ændringer vedtaget:

§3: Sjællandske Håndbold Forbund rettes til Håndbold Region Øst (HRØ).

§6: Gyldig udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, rettes til: skal ske skriftligt til klubbens mail: smutbg@gmail.com.

§7: Stemmeret har alle medlemmer over 14 år, som ikke er i kontingentrestance, tilføjes: dog ikke passive medlemmer.

§8: Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

3 medlemmer i lige årstal

4 medlemmer i ulige årstal

Ændres til: Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

4 medlemmer i lige årstal

4 medlemmer i ulige årstal

§11: Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær, seniorudvalgsformand, ungdomsudvalgsformand og 2 menige medlemmer.

Ændres til: Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær, seniorudvalgsformand, ungdomsudvalgsformand og 3 menige medlemmer.

 
 
 

den 8. november 2004

Thomas Pedersen

dirigent

Banner